Make your own free website on Tripod.com

การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จังหวัดชลบุรี

เชิญดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

การบรรยายของวิทยากร

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดย อ.พิชัย จันทรา

หลักสูตรสถานศึกษา โดย ผอ.อำนาจ เดชสุภา

สื่อการสอน โดย อ.เกษร มงคล

กระบวนการเรียนรู้ ผช.ผอ.สุรศักดิ์ ศรนรินทร์

Back