Make your own free website on Tripod.com

การอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่จังหวัดนครนายก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี่

เชิญดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนครับ

สาระการเรียนรู้ที่ 1 (ต้องขออภัยคนพิมพ์ Save ผิดครับ กลายเป็นคำอธิบายรายวิชา)

สาระการเรียนรู้ที่ 2

สาระการเรียนรู้ที่ 3

สาระการเรียนรู้ที่ 4

สาระการเรียนรู้ที่ 5

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

Back