Make your own free website on Tripod.com

สังกัด  กรมสามัญศึกษา

 

ลำดับที่

โรงเรียน

ผู้บริหาร

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

สหวิทยาเขต

1

**เบญจมราชูทิศ

นายดุษฎี  โทบุราณ

039-311190  324650

313555

** โรงเรียนนำร่องหลักสูตร

ทับทิม

2

*ศรียานุสรณ์

นางสุมิตรา เจริญสุข

311225

322122

* นำร่องกรมวิชาการ

 

3

เบญจมานุสรณ์

นายสาคร  ไข่แก้ว

325990

332209

 

 

4

บางกะจะ

นายเอนก  ท่าม่วง

391241

 

 

 

5

**ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

นางสาวศิริรัตน์  หอมประเสริฐ

431341

 

 

ไพลิน

6

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

นางสาวปฏิมา  พูนทรัพย์

395260

 

 

 

7

มัธยมวัดเขาสุกิม

นายประชง วัฒนชัย

326161

 

 

 

8

สะพานเลือกวิทยาคม

นายศิริพงษ์  พงษ์ดี

325161

 

 

 

9

ขลุงรัชดาภิเษก

นายอัศวิน  สุขกฤต

441789

441789

 

 

10

ตกพรมวิทยาคาร

สำเริง  ศรีสิทธิชัยกุล

326619

 

 

 

11

บ่อวิทยาคาร

นายมงคล  เฉลิมพงษ์

368273

 

 

 

12

แหลมสิงห์วิทยาคม

นายมาโนช  กล้องเจริญ

397015

 

 

 

13

**สอยดาววิทยา

นางสาวบุหงา  กุลมาศ

381140

381140

 

บุษราคัม

14

ทุ่งขนานวิทยา

นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์

326806-7

 

 

 

15

มะขามสรรเสริญ

นายสุวิทย์  อาบัวรัตน์

389025

 

 

 

16

นายายอามวิทยาคม

นางสาวศิริวรรณ  แผ่นผา

371052

 

 

 

สังกัด  กรมสามัญศึกษา

 

ลำดับที่

โรงเรียน

ผู้บริหาร

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ

 

17

มัธยมท่าแคลง

นายนิรันดร์  ขจรชีพ

322239

 

 

 

18

โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

นายวิลิศ  สกุลรัตน์

360255

 

 

 

19

หนองตาคงพิทยาคาร

นายประเสริฐ  พ่วงศรี

01-3000595

 

 

 

20

คิชฌกูฏวิทยา

นายอุกฤษฎ์  จรูญชัย

452488

 

 

 

21

คลองพลูวิทยา

นายประสิทธิ์  มีพืชน์

327683

 

 

 

22

เครือหวายวิทยาคม

นางกมลรัตน์  จรูญชัย

01-9418959

 

 

 

23

แก่งหางแมววิทยาคาร

นายจารึก  มาศจันทร์

308109

 

 

 

24

ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

นายสมศักดิ์  แสงประเสริฐ

452103

452425