Make your own free website on Tripod.com

1ก.ย.2549

แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลาง
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอแจ้งกำหนดการพิธีเปิดงาน มหกรรมรักการอ่าน ในวันที่ 7 กันยายน 2549 **กำหนดการพิธีเปิด**

30ส.ค.2549

แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลาง
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอแจ้ง
ผังการจัดนิทรรศการ “มหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง" และได้ส่งผังการจัดนิทรรศการให้ทุกเขตพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ร่วมแสดงนิทรรศการดังกล่าว ได้จัดแสดงนิทรรศการในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาจจัดทำกำหนดการแสดงผลงานเป็นเอกสาร หรือแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมชมงานทราบ **หนังสือแจ้ง** **แผนผัง**

30ส.ค.2549

  ข่าวด่วน แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลาง
   สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ที่แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรักการอ่านมีจำนวน  43 เขตพื้นที่ กรุณาส่งรายชื่อ นักเรียน ที่เข้าแข่งขันให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ทราบด่วนด้วยครับ ทาง
Fax 038276766 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ใดที่ส่งแล้วก็ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
25 ส.ค.2549   ข่าวด่วน !  แจ้งสพท.ทุกเขตในภาคกลาง
ไม่มีการมอบรางวัล นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษารักการอ่าน ในงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี วันที่ 7-8 กันยายน 2549  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
24 ส.ค.2549      ประกาศ  ผลการแข่งขันมหกรรมรักการอ่านของนักเรียน ระดับภาคกลาง เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2549 สถานที่แข่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 , โรงเรียนชลกันยานุกูล,โรงเรียนชลราษฏรอำรุง,โรงเรียนอนุบาลชลบุรี   ดูรายละเอียดประกาศ
 
24 ส.ค.2549      ดูรายละเอียด ตารางแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง วันที่ 7-8 กันยายน 2549 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ตรงนี้

11ส.ค.2549

 

      แจ้งประชาสัมพันธ์  มหกรรมรักการอ่านภาคกลาง มีกิจกรรมที่แข่งขันก่อนงาน  จำนวน  5  กิจกรรม  ในวันที่  22  สิงหาคม  2549 เวลา  09.00  น.  คือ 

      1.  สุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่  2 , 3 , 4 แข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

      2.  การจัดทำภาพพลิก  ช่วงชั้นที่  3 , 4 โรงรถ ของสำนักงานเขต ฯ

      3.  Speech Contest   ช่วงชั้นที่  1 , 2 , 3 , 4 

            -  English  Program  แข่งขันที่  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

            -  กลุ่มปกติ  แข่งขันที่  โรงเรียนชลกันยานุกูล

            -  กลุ่มโรงเรียนเอกชน  แข่งขันที่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

     4.  การสืบค้นความรู้ทาง Internet  ช่วงชั้นที่  2,3,4 แข่งขันที่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

     5.  โครงงานภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  2,3,4  แข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

ขอให้ครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่เข้าแข่งขันตามสถานที่ วัน เวลา ดังกล่าว และคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ต่าง  ๆ  ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

10ส.ค.2549

  สำนักงานเขตพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน มหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง  ปี 2549 ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอความกรุณาส่งรายชื่อด่วยด้วยค่ะ

10ส.ค.2549

 ขอเชิญเข้าร่วมสาธิตกิจกรรมดีเด่นของครูในงาน   “มหกรรมรักการอ่าน  ภาคกลาง” วันที่  7-8  กันยายน  พ.ศ.2549   ณ    มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง  เข้าร่วมนำเสนอและสาธิตกิจกรรมดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอและเผยแพร่ในวันงาน “มหกรรมรักการอ่าน  ภาคกลาง”   ระหว่าง  วันที่  7-8  กันยายน  พ.ศ.2549ณ  ห้องประชุม 101-102  ชั้น  2  อาคารธำรง – บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ใบสมัครแบบตอบรับเข้าร่วม สาธิตกิจกรรมดีเด่น  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  “มหกรรมรักการอ่าน  ภาคกลาง”  ส่ง  ผู้ประสานกิจกรรมสาธิต  อ.พิทักษ์  แพทย์ผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์  038-274120 ต่อ 113,115  ,06-8493702 **แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม**

8ส.ค.2549

  ขอเชิญผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้ประสานงาน มหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง ปี 2549 ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ละ  1  คน **หนังสือแจ้ง**

2ส.ค.2549

  ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน speech  contest  ของเขตตรวจราชการที่  4,5,6,7,8,9  ให้ดูหัวข้อการแข่งขันได้ที่เกณฑ์การแข่งขัน 

2ส.ค.2549

  ขอเชิญชวน ข้าราชการครูในสังกัด สพท.ชลบุรี เขต 1  ส่ง
     -  โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุด
     -  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
 เข้าประกวด
เพียง 1 แผน (จำนวน 10 สำเนา) เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างช้าภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

28ก.ค.2549

  ข่าวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดทำโครงการอบรม “ศิลปะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน” ให้แก่ ครูบรรณารักษ์ และครูผู้สอนที่สนใจ ในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๔๙  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  
            วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙
             เวลา ๑๐.๐๐
– ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง
“ศิลปะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน”
วิทยากร ๑. รองศาสตร์จารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

             ๒. คุณสุเทพ  กิตติสุนทร์

             วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙
             เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง
“นิทานพัฒนาด้านภาษาสำหรับเด็กได้อย่างไร : สนุกอ่าน สนุกเขียน”
  วิทยากร  อาจารย์ปรีดา  ปัญญาจันทร์

ค่าละทะเบียนและจัดทำสื่อฯ  คนละ ๑๐๐ บาท  ตลอด ๒ วัน (อาหารซื้อรับประทานเอง)  รับจำนวนจำกัด เพียง ๒๐๐ คน เท่านั้น

        **รายละเอียด**  **ใบสมัคร**         

20 ก.ค.2549

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์" จัดการแข่งขันมหกรรมรักการอ่าน เพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ ดังนี้
   วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียน บ้านสวน "จั่นอนุสรณ์" ช่วงชั้นที่ 3 - 4
   วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ระดับปฐมวัย และช่วงชั้นที่ 1 - 2

20ก.ค.2549

   แบบตัวอาลักษณ์  ที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 4 ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ใช้ปากกา  ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 เท่านั้น
download

20ก.ค.2549

  ขอความกรุณาทุกเขตพื้นที่การศึกษาส่งแบบตอบรับการร่วมกิจกรรมมหกรรมรักการอ่านให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อย่างช้า ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 

 

  เชิญท่านหรือผู้แทนพร้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอีก 1  ท่าน  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดในวันที่  7 กรกฎาคม  2549   เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1