Make your own free website on Tripod.com
 

ข้อมูลทั่วไป
เรื่องมหกรรม ฯ

 รายละเอียดการจัดกิจกรรมในแต่ละอาคาร

  สถานที่จัดกิจกรรม 

 บัญชีรายชื่อผู้ประสานงานใน
แต่ละกิจกรรม
 
 แผนผังการจราจรภายในงาน
 ข้อมูลที่พัก เพิ่มเติม
 ตารางการแข่งขันฯ 7/8/49
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินกิจกรรมทางวิชาการ ฯ 

 แผนผังการนิทรรศการลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ณ อาคารหอประชุมธำรง-บัวศรี


 

 แผนผังงานมหกรรมรักการอ่าน ฯ


 

 
 
 

กิจกรรมที่แข่งขันก่อนงาน จำนวน 5 กิจกรรม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น 1. สุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ 2 , 3 , 4 แข่งขันที่ ชลบุรี เขต 1 การจัดทำภาพพลิก ช่วงชั้นที่ 3 , 4 โรงรถ ชลบุรี เขต 1 Speech Contest ช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 , 4English Program แข่งขันที่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กลุ่มปกติ แข่งขันที่ โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มโรงเรียนเอกชน แข่งขันที่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง การสืบค้นความรู้ทาง Internet ช่วงชั้นที่ 2,3,4 แข่งขันที่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โครงงานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2,3,4 แข่งขันที่ ชลบุรี เขต 1

  บทความเกี่ยวกับ ห้องสมุดมีชีวิต การส่งเสริมการอ่าน  และรักการอ่าน

                 - ห้องสมุดมีชีวิตมิติใหม่ 

                 - การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กวัยเรียน

                 - การอ่านและเขียนให้อะไรแก่ชีวิต 

                 - สอนลูกให้รักการอ่าน

                 - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกสาระการเรียนรู้   

                 - การอ่านหนังสือของคนไทย

                 - โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก

                 - ปัญหาการอ่าน

                 - รักการอ่านนำชีวิตสู่สำเร็จ

                 - สอนอ่านด้วยการจัดกิจกรรม

                 - รายงานการวิจัยการอ่าน

                 - งานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการอ่าน

                 - การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า

                 - เปิดหนังสือสู่โลกกว้าง

                 - การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ติดภาษาถิ่น

                 - หนังสือในดวงใจรักการอ่าน

                 - ภาวะการเรียนบกพร่อง

  ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
            ห้องสมุดมีชีวิต
             โรงเรียนท่านได้จัดห้องสมุดให้มีชีวิตอย่างไร   
                 
ทำไมต้องจัดห้องสมุดให้มีชีวิต
         
  ส่งเสริมการอ่าน
                 
โรงเรียนแต่ละแห่งมีการส่งเสริมการอ่านอย่างไร
                 
ผู้ปกครองจะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอย่างไร
         
  สร้างนิสัยรักการอ่าน

                   ทำอย่างไรจึงจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับนักเรียน ครู และผู้บริหาร
                  
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่อย่างไร
                  
พ่อ แม่ จะส่งเสริมอย่างไร
                  
ปัญหาที่โรงเรียนส่วนใหญ่พบในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
                  
จัดกิจกรรมอะไรจึงจะสร้างนิสัยรักการอ่าน

ผลการแสดงความคิดเห็น

      
 
 

ศูนย์ประสานงานการจัดมหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง ประจำปี 2549
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
โทร. 038274120 , 038272062 , 038273890 , 038791906 ต่อ 113,115,116
โทรสาร 038276766
รวบรวมโดยนายสมคิด ศรีวิรัญ และคณะ