Make your own free website on Tripod.com

นิเทศจันทบุรี

 

1. ชื่อโครงการ การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 

2. หลักการและเหตุผล

การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความเข้าใจระหว่าง ผู้เรียน ครู

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 เป็นสิ่งสำคัญที่ จะช่วยบุคลากรดังกล่าวได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา สามารถให้ข้อคิดเห็น และให้ความสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเป็นแนวร่วมในการ

นำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินงาน

การปฏิรูปการศึกษาได้เป็นอย่างดี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสื่อสารเพื่อปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระบบสองทาง ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้สาธารณชนได้รับทราบ และนำเสนอผลงานทางการปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ

 

3.      จุดประสงค์

3.1           จุดประสงค์ทั่วไป

3.1.1       เพื่อให้ครูผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรได้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.1.2       เพื่อให้ครูผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและ

สาธารณชนมีความ เข้าใจ ให้ข้อคิดเห็น

และให้การสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา

3.1.2 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

3.2       จุดประสงค์เฉพาะ

3.2.1       เพื่อนิเทศกำกับติดตามการวางแผนการดำเนินงาน

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สหวิทยาเขต และโรงเรียน

3.2.2       เพื่อนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษา

3.2.3 เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี

3.2.4 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียน สหวิทยาเขต และ

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในจังหวัด

4.      เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1       นิเทศ กำกับ ติดตามการวางแผน

- สหวิทยาเขต 3 สหวิทยาเขต ( 2 ครั้ง)

-          สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด (2 ครั้ง)

4.1.2       นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

โรงเรียนแกนนำหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน 3 โรงเรียน

2 ครั้ง

4.1.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์

นิเทศครั้งที่ 1 จำนวน 24 โรงเรียน (100 % )

นิเทศครั้งที่ 2 จำนวน 12 โรงเรียน ( 50 %)

4.1.3       เผยแพร่กิจกรรมดีเด่น ของโรงเรียนอย่างน้อย 30 %

4.2           เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1       ผู้บริหารโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจในการจัดทำจัดทำหลักสูตรได้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด

4.2.2       ผู้บริหารโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชนมีความเข้าใจ สามารถให้ข้อคิดเห็นและให้การสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา

4.2.3       พัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 

5.      กิจกรรมการนิเทศ จังหวัด จันทบุรี

5.1            นิเทศโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

5.1.1        วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยการศึกษาเอกสารหลักสูตร ที่โรงเรียนได้จัดทำไว้

5.1.2        ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร

5.1.3        วางแผนการนิเทศโดย กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ศน.. / ศน..

ด้านเนื้อหาการนิเทศ วิธีการนิเทศ และระยะเวลาในการนิเทศ

5.1.4 ดำเนินการนิเทศโดยวิธีประชุมปรึกษาหารือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ บรรยายสรุปตามความจำเป็น

5.1.5 ประเมินผลการนิเทศ ตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม

5.1.6 ร่วมกันสรุปผลการนิเทศและร่วมวางแผนกับโรงเรียนในการพัฒนา

หลักสูตรให้ต่อเนื่อง

5.2      นิเทศโรงเรียนปฏิรูป การศึกษา

5.2.1        วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยการศึกษารายงานการประเมินตนเองของ โรงเรียน ( SSR)

5.2.2 วางแผนการนิเทศโดย กำหนดบทบาทหน้าที่ ของ ศน.. / ศน..

ด้านเนื้อหาการนิเทศ วิธีการนิเทศ และ ระยะเวลาในการนิเทศ

5.2.3 จัดเตรียมสื่อนิเทศ และสร้างเครื่องมือประเมิน ผลการนิเทศ

5.2.4 ดำเนินการนิเทศด้วยเนื้อหา และวิธีนิเทศที่ สอดคล้องกับความ

ต้องการจำเป็นของ โรงเรียน

5.2.5 ประเมินผลการนิเทศ ตามสภาพจริงโดยการ สังเกต สัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม

5.2.5        ร่วมกันสรุปผลการนิเทศและร่วมวางแผนกับโรงเรียนในการปฏิรูป

การศึกษาต่อเนื่อง

6. ผู้เกี่ยวข้อง

6.1 ศึกษานิเทศก์ ประสานงานจังหวัดจันทบุรี

6.2 ศึกษานิเทศก์ จังหวัดจันทบุรี

6.3 สหวิทยาเขตในจังหวัดจันทบุรี

6.4 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรี

7. ระยะเวลา

กุมภาพันธ์ - กันยายน 2545

8. สถานที่

โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรี

9. ผู้รับผิดชอบ

ศึกษานิเทศก์ ประสานงานจังหวัดจันทบุรี

10. แผนปฏิบัติการ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผลและระยะ

เวลาที่ใช้

เหตุผลที่ทำขั้นตอนนี้

ระยะ

เวลา

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

1.       นิเทศโรงเรียนเครือข่าย

1.1    วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียนโดยการศึกษาเอกสารหลักสูตร ที่โรงเรียนได้จัดทำไว้

1.2    ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร

1.3    วางแผนการนิเทศโดย

กำหนดบทบาทหน้าที่

ของ ศน.. / ศน..

ด้านเนื้อหาการนิเทศ

วิธีการนิเทศ และ

ระยะเวลาในการนิเทศ

1.4 ดำเนินการนิเทศโดยวิธี

ประชุมปรึกษาหารือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

บรรยายสรุปตามความ

จำเป็น

1.5 ประเมินผลการนิเทศ

ตามสภาพจริงโดยการ

สังเกต สัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม

1.6    ร่วมกันสรุปผลการนิเทศ

และร่วมวางแผนกับ

โรงเรียนในการพัฒนา

หลักสูตรต่อเนื่อง

 

โรงเรียนละ

1 วัน

 

- เพื่อศึกษาผลการพัฒนา

หลักสูตรของโรงเรียน

เครือข่าย

 

- เพื่อรับฟังแนวทางการ

ในการสร้างหลักสูตร

ผลสำเร็จ และ ปัญหา

อุปสรรค

- เพื่อให้การนิเทศสอด

คล้องกับความต้องการ

จำเป็นของโรงเรียน

 

- เพื่อให้การนิเทศดำเนิน

ไปตามแผนการนิเทศที่

กำหนด

 

 

- เพื่อประเมินผลการ

นิเทศตามจุดประสงค์

ที่กำหนด

 

- เพื่อรวบรวมข้อมูล

แสดงผลการนิเทศ

และสร้างความมั่นใจ

ให้แก่โรงเรียนในการ

พัฒนางานต่อเนื่อง

 

 

ศน..และ ศน..

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผลและระยะ

เวลาที่ใช้

เหตุผลที่ทำขั้นตอนนี้

ระยะเวลา

งบ

ประมาณ

ผู้ปฏิบัติ

2.       นิเทศโรงเรียนปฏิรูป

การศึกษา

2.1    วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยการศึกษารายงานการประเมินตนเองของ โรงเรียน ( SSR)

2.2    วางแผนการนิเทศโดย

กำหนดบทบาทหน้าที่ ของ ศน.. / ศน.. ด้านเนื้อหาการนิเทศวิธีการนิเทศ และระยะเวลาในการนิเทศ

2.3 จัดเตรียมสื่อนิเทศ และ

สร้างเครื่องมือประเมิน

ผลการนิเทศ

2.4 ดำเนินการนิเทศด้วย เนื้อหา และวิธีนิเทศที่สอดคล้องกับความ ต้องการจำเป็นของโรงเรียน

2.5 ประเมินผลการนิเทศ

ตามสภาพจริงโดยการ

สังเกต สัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม

2.6    ร่วมกันสรุปผลการนิเทศ

และร่วมวางแผนกับ

โรงเรียนในการปฏิรูป

การศึกษาต่อเนื่อง

โรงเรียนละ

วัน

 

 

- เพื่อศึกษาผลการดำเนิน

การปฏิรูปการศึกษาของ

โรงเรียนทั้งด้านผลสำเร็จ

และ ปัญหาอุปสรรค

- เพื่อให้การนิเทศสอด

คล้องกับความต้องการ

จำเป็นของโรงเรียน

 

 

- เพื่อให้มีสื่อนิเทศและ

เครื่องมือประเมินผล

การนิเทศ พร้อมใช้

- เพื่อให้การปฏิบัติงาน

นิเทศดำเนินไปตาม

แผนการนิเทศที่กำหนด

 

- เพื่อประเมินผลการ

นิเทศตามจุดประสงค์

ที่กำหนด

 

- เพื่อรวบรวมข้อมูล

แสดงผลการนิเทศ

และสร้างความมั่นใจ

ให้แก่โรงเรียนในการ

พัฒนางานต่อเนื่อง

 

 

ศน..และ ศน..

 

 

11. หลักสูตรเนื้อหาสาระ

11.1 การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน

11.2 การปฏิรูปการเรียนรู้

11.3 การประกันคุณภาพการศึกษา

11.4 การพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อการศึกษา

11.5 การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

11.6 การมีส่วนร่วม

11.7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

11.8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

11.9 หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

11.10 ครูแกนนำ

12. การควบคุม การประเมิน และการรายงาน

การรายงานผลการนิเทศของ ศน.ป.

13. งบประมาณ

ค่าตอบแทน ใช้สอย 35,244 บาท